Articles

Coronavirus At Si Cristo

Sa Coronavirus at si Cristo, inaanyayahan ni John Piper ang mga babasa nito sa buong mundo na tumayo sa di-magigibang Batong Sandigan, walang iba kundi ang Panginoong Jesu-Cristo. Kay Cristo lang natin matatagpuan ang lakas na kailangan natin sa pamamagitan ng Diyos na sovereign sa lahat, at siyang nagtatakda, nangangasiwa, at naghahari sa lahat ng bagay …

Coronavirus At Si Cristo Read More »

A Correct Application of Reformed Theology in Missions and Evangelism

One of the common stigmas attached to those who believe in Reformed theology is their supposed unwillingness to do evangelism and missions. This is — again, supposedly — due to their belief in the doctrine of unconditional election and limited atonement which puts the salvation of a sinner solely in the hands of God who …

A Correct Application of Reformed Theology in Missions and Evangelism Read More »